בעניין אשה שעובדת בטלמרקטינג  

שני שאלות לגבי עבודה בטלמרקטינג

שאלה א

  • שרה עבדה מהבית בהתרמה ע"י טלפון (טלמרקטינג) בעמותה מסויימת, כעבור שלוש שנים היא עזבה את העבודה הזו בשל רצונה לעבור לעמותה אחרת חדשה ששם השכר ותנאי העבודה יותר משתלמים. ואכן היא החלה לעבוד באותה עמותה החדשה. שרה שואלת היות ויש לה במחשב ביתה את כל רשימת התורמים שהיו לה מהעמותה הישנה היא רוצה להשתמש בהם גם בעמותה החדשה, השאלה היא האם היא יכולה לפנות לאותה רשימת נדיבים שידוע שהם תורמים לכולם.

תשובה:

אם אותם התורמים לא יתרמו לעמותה הישנה אסור לעשות כן. ושאר התורמים שאין ידעה דעתם אזי מספק אין לפנות אליהם.

נימוקים:

דבר ידוע ומפורסם שנחלקו גדולי הפוסקים האם יש לאדם בעלות על יצירה ואכמ"ל. ועל פי זה פסק בפתחי חושן (בלויא, גניבה ואונאה ט, יא, הערה כז) שמוסד שהשקיע הוצאות וטירחה להשיג כתובות של נדיבים אסור לגנוב מהם את השמות ולהשתמש בהם משום השגת גבול אם ידוע שע"י שהתורם יתרום לעמותה החדשה הוא לא יתרום לעמותה הישנה. ולכאורה משמע מדבריו שאם יש ספק בדבר ואין ידוע בבירור שאם התורם יתרום לעמותה החדשה הוא יפסיק את תרומותיו לעמותה הישנה  – מותר, מהטעם הפשוט שספק השגת גבול אין בה איסור ואין יכול לעכב עליו כמובא ברי"ף (ב"ב יא. בדפי הרי"ף) וברא"ש (שם, ב, יב) וכן בשאר ראשונים. ומשכך, יהיה מותר לפנות לאותם נדיבים ידועים שתורמים לכולם כי הם לא יפסיקו את תרומתם לעמותה הישנה, שכן, אפי' אם יש ספק בדבר זה מותר. ומאידך בשאר כתובות של התורמים שאין ידוע אם יתרמו גם לעמותה הראשונה יש להסתפק בזה האם הוא נחשב כספק השגת גבול ויהיה מותר או לא, שהרי אולי אפשר לברר את דעתם האם יתרמו לעמותה הישנה או לא, וספק שבא מחוסר ידיעה הוא לא נקרא ספק, כמבואר בפרי חדש (יו"ד סי' קי כללי הספק ספיקא אות מג). ודלא כמו שכתב הרב יצחק יוסף בספרו קונטרס הספקות (כללי ספק ספיקא אות לו) ואכמ"ל מחמת חוסר מקום.

שאלה ב

  • רבקה מתרימה דרך טלפון עבור עמותה מסוימת, מנהל העבודה נתן לכל הטלפניות הוראה לא להתקשר לאנשים שתרמו בעבר, רבקה טוענת שברי וברור לה שהמנהל נותן את הרשימות של אלה שתרמו בעבר לשני בנותיו שגם עובדות שם מפני שיותר קל להתרימם, ולשאר הטלפניות הוא נותן את העבודה הקשה להתרים אנשים חדשים. זאת ועוד, זו אינה הוראה של בעל העמותה אלא הוראה של המנהל עצמו שרוצה שלבנותיו יהיה יותר קל, השאלה היא האם מותר לרבקה לעבור על דברי המנהל ולהתרים גם מהרשימות של אלא שכבר תרמו כבר או לא?    

תשובה:

אם בעל העמותה נתן למנהל להחליט על דרכי העבודה אין לעבור על דברי המנהל.

נימוקים:

ברמת העיקרון דיני יחסי עובד ומעביד תלוי בסיכום בין העובד והמעביד המובא בחו"מ (סי' שלג) ובפרט אם מנהל העמותה נתן למנהל העבודה את האחריות להחליט על דרכי העבודה, ומשכך, אסור לעבור על דבריו של מנהל העבודה. מה גם שמנהל העבודה בנידו"ד הוא כבעל הבית ועליו סומך מנהל העמותה לכן אם רבקה תתרים את מי שכבר תרם ותגבה על כך כסף (אחוז מסויים על כל מי שתורם) יש בזה חשש גזל, דין זה נכון גם אם בעל העמותה לא נתן הוראה זו במפורש. ואם רבקה לא מעוניינת בתנאים אלו היא יכולה להגיש כתב התפטרות ולעזוב עבודה זו.

בברכה

יגאל אלון

שתף עם חברים

שתף עם חברים

תורמים לכתר תורה ושומרים על הטהרה

תוכן עניינים

מאמרים נוספים

שתיקה כהודאה

האם מותר לאבל להשתתף בסעודת פורים?

לתת מעות זכר למחצית השקל לחזן

בשבח הזוכה במצות החזקת התורה

ביטוח חיים ונכסים לאור ההלכה לגברים ונשים

חובת תשלום טיפ למלצר וכדומה הלכה ולמעשה

ההילולא

של רבי יצחק אבוחצירא

ההילולא הגדולה שתתקיים השנה ברוב פאר והדר.
אל תפספסו!

להשתתפות בהילולא חייגו- 058-648-9827

העלון השבועי

מבית כתר תורה- בו תקבלו כל שבוע מאמרים נפלאים מפרשת השבוע, הלכה למעשה בענייני השעה, סיפורים מקורות חייהם של גדולי ספרד ועוד. תוכלו גם להקדיש את העלון לזכות יקיריכם.