הזיק חפץ שיש עליו ביטוח אם צריך לשלם

שאלה

ראובן ביטח את קנדלברה שהיתה עשויה מכסף טהור בשילוב אלמנטים מזכוכית שהוא קיבל מהסבא רבה שלו שהיה רב בעיר ווילנא, והנה שמעון הגיע לבקרו ובלי כוונה הוא הפיל את הקנדלברה ואחד הקנים נשברו כולל האלמנטים מזכוכית.


ראובן גער בשמעון על מעשה זה שהוא עשה ודרש פיצוי כספי עבור הקנדלברה השבורה, שמעון לעומתו השיב לו, אני מבין את כעסך המוצדק, אבל מדוע עלי לשלם על הקנדלברה הרי בין כך היא מבוטחת ואתה תקבל את מלא תמורתה, וראובן טוען לשמעון מה איכפת לך אם הקנדלברה מבוטחת אתה הזקת לי את הקנדלברה תשלם על מה שעשית. היכי נידיינוה דייני להאי דינא?


תשובה :

דעת האור שמח והאחרונים לגבי ביטוח

הנה מצינו שנחלקו בכגון דא גדולי האחרונים האור שמח (הלכות שכירות פרק ז הלכה א) ושו"ת הרי בשמים (ח"ב סימן רמה), בנידון שאדם הזיק דירה שהיתה מבוטחת מאש ונשרפה בפשיעתו של המזיק, ואותם טענות שהעלינו בשאלה נטענו גם שם,

שהאור שמח פסק שיש לשלם את ההיזק אפילו שיש ביטוח, ואילו בשו"ת הרי בשמים כתב רק את מה ששילם הניזק לביטוח את זה ישלם המזיק, וכ"כ בשו"ת קנין תורה בהלכה (חלק ב סימן צד).

לעומת זאת רוב ככל רבותינו האחרונים פסקו כהאור שמח הלא הם המהרש"ם (חלק ד סימן ז) שכתב במי ששרף בית חבירו שהיה מבוטח והעלה שאין זכות לשורף במה שעשה הניזק 'מסחר' עם חברת הביטוח ומשלם לו עבור הבית שנשרף, וכיון שאף הבית שנשרף הוא של ניזק איך יעלה על הדעת שהמזיק ירויח.

וכ"כ בקובץ שיעורים למסכת כתובות (דף סה, סימן ריז, ריח) שבודאי המזיק חייב לשלם. וכ"כ בספר מרחשת (חלק ג) שבסימן יג הביא את ספר בכורי שחר (סי' כז אות ג) שלא יכול לתבוע את המזיק כשיש ביטוח ובסימן יד דחה המרחשת את דבריו, וכ"כ בשו"ת שואל ומשיב (מהדו"ב חלק ג סימן קכט) וכ"כ בספר חלקת יעקב (ח"ב סי' נ) הובא בפתחי חושן (הלכות אבידה פרק א הערה נה) שאין תשלומי חברת הביטוח נחשבים כהחזרת החפץ, וכ"כ בשו"ת מנחת יצחק (חלק ב סימן פח אות ב) וכ"כ הגרצ"פ פראנק כפי שהובא במשנה הלכות (חלק ב סימן י עמוד יח), ובספר פתחי חושן הלכות פקדון (פרק ח סעיף יח ס"ק נה) כתב עוד שהמזיק חייב לשלם את הנזק ולא נשמעת טענתו, שממילא יש חיוב למזיק לעשות ביטוח לרכב שהרי הניזק שילם את הביטוח והרי הוא לו כעסק, ואפילו לאומרים שאין אדם עושה סחורה בפרתו של חבירו בנידון דידן הסחורה שלו היא ששילם לחברת הביטוח תמורת הסיכון של הנזק, ויעויי"ש שהאריך מאוד בדין תשלום מזיק שהזיק חפץ מבוטח.

מה בין ביטוח דירה לביטוח רכב

וכ"כ בספר שמרו משפט (חלק ב סימן פ) שצריך לשלם אע"פ שמקבל מהביטוח. יצויין, ויודגש, שכל מה שכתבנו זה על חפץ או דירה וכדו' שביטח אבל לגבי ביטוח רכב באופן שראובן השאיל לשמעון רכב שהיה מבוטח ביטוח מקיף או צד ג' ושמעון השואל הזיק או הוזק בין תוך כדי נסיעה או חניה ע"י רכב אחר דין זה ישתנה, כיון שהביטוח הוא לטובת הנהג, וישנם מקרים שיתכן והמזיק לא ישלם את דמי ההיזק כולו לניזק אלא רק את דמי ההשתתפות עצמית שמשלם בעל הרכב לביטוח, לכן ברכב הדין שונה לחלוטין ואין ללמוד מביטוח דירה לביטוח רכב על כל צדדיו והיבטיו.

בברכה

יגאל אלון

שתף עם חברים

שתף עם חברים

תורמים לכתר תורה ושומרים על הטהרה

תוכן עניינים

מאמרים נוספים

הברחת נכסים

המנהג בשבת שירה ליתן חיטה לפני הציפורים

ביטוח חיים ונכסים לאור ההלכה לגברים ונשים

בעניין מכירת דירה ודברים הקבועים בה

אוכל לבעלי חיים כשר לפסח

מי שחוצץ שיניו מבשר ובלע חתיכה אם יחכה 6 שעות?

ההילולא

של רבי יצחק אבוחצירא

ההילולא הגדולה שתתקיים השנה ברוב פאר והדר.
אל תפספסו!

להשתתפות בהילולא חייגו- 058-648-9827

העלון השבועי

מבית כתר תורה- בו תקבלו כל שבוע מאמרים נפלאים מפרשת השבוע, הלכה למעשה בענייני השעה, סיפורים מקורות חייהם של גדולי ספרד ועוד. תוכלו גם להקדיש את העלון לזכות יקיריכם.