ירק ללא תולעים

שאלה:

האם חייב לקנות ירק עלים בכשרות מהודרת ללא חשש תולעים?

תשובה: 

חומר איסור תולעים

כאן המקום להזהיר מאוד על איסור אכילת תולעים שהרי יש בתולעים כמה וכמה איסורי לאוין שמקורם בתורה (פ' ויקרא יא, מג) והם חלוקים באיסורם: שהאוכל שרץ החי במים (כגון סרטנים, טפילים שבדגים) עובר על ארבע לאוין. האוכל שרץ הארץ (אלו שרצים הרוחשים על הארץ כגון נמלים או תולעים שבפירות) עובר על חמישה לאוין. האוכל שרץ העוף (שרצים בעלי כנפים המעופפים כגון זבובים ויתושים) עובר על ששה לאוין (כל זה מבואר בגמ' פסחים כד. ומכות טז: ועי' רש"י שם המבאר את הפסוקים שמהם נלמדים איסורי הלאוין, ועי' בפרי חדש יו"ד סי' פד ס"ק נג המבאר גם הוא את הפסוקים).

והגאון הרב בן איש חי (שנה ראשונה פ' צו סכ"ז) כתב, ואם מקילה האשה בבדיקת תולעים אפשר שיהיה תלוי בצווארה חיוב מלקות יותר משערות ראשה, ע"כ.

וכתב הפרי חדש (סוף סי' פד) שהתורה החמירה באיסור תולעים ושרצים משום שעל פי רוב הם קטנים ומוסווים בירק וכדו', והימצאותם שכיחה וללא בדיקה יסודית יהיה קשה לגלותם ולכן התורה זירזה אותנו בבדיקות וזאת ע"י ריבוי האיסורים. ומסיים, ולכן כל אדם יזרז עצמו מלהיכשל באיסור זה וגם לדרוש ברבים חומר איסורו כדי שיפרשו מאיסור זה, ישמע חכם ויוסף לקח, ע"כ.

השפעת אכילת שקצים ורמשים על האדם

 ומלבד איסור חמור זה בריבוי לאוין שיכול יותר להיות מאיסור אכילת חזיר! יש בזה גם טמטום הלב כמבואר בגמ' (יומא לט. וסימנך ל'א ט'מא) שהאוכל מאכלות האסורות גורם לטמטום הלב שנאמר (ויקרא יא, מג) "ונטמאתם בם" אל תקרי "ונטמאתם בם" אלא 'ונטמטם' בם. וראה לאור החיים הק' (שם) מה שכתב בזה.

מי שאכל שקצים ורמשים באונס

וגדולה מזה מצאנו שאף האוכל באונס יש מחלוקת האם דבר זה גורם לטמטום הלב,

יעויין בשו"ת רב פעלים (ח"ד סוד ישרים סי' ה) שנשאל אם אדם ששתה משקה והיה בו נמלה או יתוש באופן שלא היה גרמא לזה מעצמו, אלא קרה לו הדבר הזה באונס גמור, באופן שאין להאשימו ולומר היה לו להישמר ולא נשמר, וכן שוחט מוסמך וירא שמים ששגה לשחוט בסכין פגומה בשוגג, ולא הרגיש ואכלו הבשר אנשים כשרים או שוחט אשר נבדק והופקד על פי חכמים, ומוחזק לירא שמים אך היה רשע בסתר, והאכיל לישראל נבילות וטריפות, איך דינם של אלו שאכלו לפי תומם, ולא נודע להם הדבר הרע הזה לא בתחילה ולא בסוף, אם נטמאה נפשם בטומאה זו דנבלות ושקצים דכתיב בהו "ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם". והשיב, שבריה טמאה וכן בשר נבלה וטריפה, אין גופם מטמא נפש האדם, ואף על גב דכתיב בהו "ונטמאתם בם", אין הכוונה לומר שגופם מטמא נפש האדם, אלא כל דבר אסור וטמא, שורה עליו כח רוחני של טומאה, וכשאדם אוכל אותו, שורה אותו כח הטומאה על האדם, ונכנס בו ומטמאו, אמנם אם הוא אנוס גמור שאינו יודע כלל מן האיסור והטמא, וגם אין לו לתלות בו גרמא שהוא גרם לעצמו שיכשל בשגגה, אז אם אכל אותו דבר האסור והטמא, לא ישרה על האדם אותו כח הטומאה של אותו דבר, ואין רשות לכח הטומאה ליכנס בו ולא להיות נוגע בו, וכו', ע"ש. הרי שאם אכל תולעים באונס דבר זה לא גורם לו לטמטום הלב. 

אולם הרמ"ע מפאנו כתב בספרו כנפי יונה (ח"ב סי' קיא) שמי שאכל באונס מאכל אסור הרי זה פוגם נפשו, ע"ש. וכ"כ בשל"ה הק' (יומא, הלכות תשובה ד"ה וכתב) אמרו רבותינו בירושלמי מעשה בריבה אחת שנשבית לבין הגויים, וכשפדאוה הטבילוה על מה שהאכילוה איסורים, הרי שאפילו מי שנאנס לעשות איסור, צריך טבילה, ע"ש. ועי' באור החיים הק' פ' ויקרא (יא, מג).

ירקות מגידול רגיל המצויים בשוק

והנה ישנם מאכלים הנמכרים היום בשווקים שיש בהם חששות של תולעים ובפרט בסוגי ירק העלים למיניהם, לכן חובה לקנות ירק עלים בתוצרת מהודרת ללא חשש תולעים (ויש לשים לב שיש ירק עלים הנמכר בתוך שקית והוא ללא פיקוח על תולעים, לכן יש לברר כאמור שהתוצרת נקיה למהדרין ללא חשש תולעים)

ויש כאלה הטוענים באיוולתם ובורותם "מה עשו פעם שלא היה תוצרת כזאת"? ובכן יש להשיב שאין דנים אפשר מאי אפשר והיום שיש אפשרות בודאי שחובה לקנות תוצרת זו,

מסננת בד לסינון התולעים

מה עוד ששחו לנו זקנים יראים כי פעם היו שמים בבתי יראי שמים את הירק בתוך סוג בד שצפיפות החורים בו קטנה כדי לקלוט את הטעם של הירק ולא יכנסו במאכל תולעים, שהחורים קטנים ואין באפשרות התולעים לעבור שם.

ועוד אותם המצפצפים בקולם לא שתו ליבם כי בהכל הם מתקדמים, ברכב, בדירה, מכונת כביסה וכו', שלא היו פעם ולא שואלים "מה עשו פעם" אלא מחפשים הנוח והטוב ביותר, וכאן היצר הרע עובד שעות נוספות כדי להחטיאם בטענות שווא ומדוחים,

לכן יש לכל אחד להיזהר שלא לאכול ירקות פירות ותבלינים הנגועים בחששות של תולעים ללא בירור היאך הדרך להכשירם והבא להיטהר מסייעים בידו וה' יתברך "רגלי חסידיו ישמור"

(ויש לציין את דברי אור החיים הק' בפ' ויקרא יא, מג שכתב שבזמן הזה שנזהם האויר והארצות ואין לך גידולי קרקע שאין בהם מהשיקוץ, שומר נפשו ישמור את הדבר, ע"ש).

וראה למרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל בספרו הליכות עולם (ח"א עמ' רצד) שהזהיר לקנות ירק מתוצרת מפוקחת ללא חשש תולעים, וסיים, ואף על פי כן טוב לעיין בהם ולבדקם עד כמה שאפשר, ע"ש (ומה שכתב בלשון 'טוב לעיין' וכו', הוא משום שבכל זאת אף שיש חזקה שאין בהם תולעים, יש חשש פעמים שלאחר תהליך הקיטוף והאריזה יכולים להיתפס בהם זבובים וכו').

ריסוס הגידול מחרקים

וראיתי שכבר נתעורר פולמוס גדול בדבר קניית ירק מפוקח ללא תולעים שעוררו על זה שמרססים את העלים הללו והם מהוים סכנה למחלות ולכן יש לקנות ירק רגיל ולשוטפו הדק היטב, ולך נא ראה מש"כ בזה בשו"ת הראשון לציון (ח"א חיו"ד סי' א) ושם האריך מרן שליט"א בזה להוכיח שיש לחוש טפי לתולעים ולכן אין לקנות ירק שאינו מפוקח מתולעים,

מה עוד שיש חברות שעומדות בתקן של משרד הבריאות בכל תהליך הריסוס, ע"ש ותרוה נחת. 

מסקנה

הלכך להלכה, חייב כל אדם להיזהר באיסורי תולעים מכל מאכל שאכן יש בו חשש איסור תולעים.

ויש לשאול במורי הוראה היאך בודקים כל מאכל כזה שיש בו חשש תולעים.

וחייב כל אדם לקנות את כל סוגי ירק העלים בכשרות מהודרת הנקיה מחשש תולעים.

וצריך בכל זאת לשטוף את הירק אף מתוצרת נקיה מתולעים שמצוי פעמים ונדבקים בהם זבובים וטריפסים וכו', בתהליך קיטוף, האריזה וכו'. וה' יתברך "רגלי חסידיו ישמור".

בברכה

ישראל פנחסוב

שתף עם חברים

שתף עם חברים

תורמים לכתר תורה ושומרים על הטהרה

תוכן עניינים

מאמרים נוספים

למי שייך החלל מתחת הבניין וזכות הבנייה בו

חברת בנייה שאינה רוצה למכור דירה לאדם מסויים שאינו משתייך למגזר "הנכון"

העלאת שכירות באמצע תקופת השכירות

פיצוץ או סתימה בצנרת בבית מושכר

מורה שהחרים משחק שתלמיד שיחק בו במהלך השיעור

בשבח הזוכה במצות החזקת התורה

ההילולא

של רבי יצחק אבוחצירא

ההילולא הגדולה שתתקיים השנה ברוב פאר והדר.
אל תפספסו!

להשתתפות בהילולא חייגו- 058-648-9827

העלון השבועי

מבית כתר תורה- בו תקבלו כל שבוע מאמרים נפלאים מפרשת השבוע, הלכה למעשה בענייני השעה, סיפורים מקורות חייהם של גדולי ספרד ועוד. תוכלו גם להקדיש את העלון לזכות יקיריכם.