שימוש בכלי מיוחד להפרדת גרעיני הרימון ביום טוב

שימוש בכלי מיוחד להפרדת גרעיני הרימון ביום טוב

שאלה

בליל ראש השנה לוקחים רימון ואומרים שנהיה מלאים מצוות כרימון.

וכעת ניתן לרכוש מכשיר מכני אשר בו מנחים חצי רימון ויש לו בית קיבול תחתיו לקבל הגרעינים , ומין כיפה מסיליקון מונחת מעל חצי הרימון שעליה יש להכות בכף והכאה זו מפרידה את הגרעינים מהקליפה ויורדים לקערה.

ויש לשאול האם מותר להשמש בזה בראש השנה עצמו או שיש בזה איסור בורר בכלי?

תשובה

הנה הגאון רבי משה פיינשטיין כתב בספרו אגרות משה (חלק א' אורח חיים סימן קכד') לגבי מי שרוצה לברור בכף או במזלג אם שייך בזה בורר בכלי?

וכתב וז"ל: הנה פשוט שאם על ידי המזלג והכף נברר בנקל מבידו, נמצא שמסייעים למעשי הברירה , יש להחשיב זה כבורר בכלי. אבל אם אין עושים להברירה כלום יותר מבידו אלא מחמת שאינו רוצה ללכלך ידיו , או מחמת שהוא מרחוק ואינו יכול להגיע שם בידו וכדומה , הוא רק כבורר בידו שמותר לאלתר באוכל מתוך פסולת.

ושוב כתב לגבי קילוף שומים ובצלים בסכין לאלתר (מיד) דכיון שלעצם הברירה אין הסכין מברר יותר מאילו היה עושה זה ביד , ומה שעושה בסכין הוא מחמת שאי אפשר לו לעשות החתיכה ביד או אף.שאפשר לו בדוחק ובקושי אבל קל הוא לעשות על ידי סכין ולא מסייע לעניין הברור כלום , הוא כבורר ביד שמותר.

עד כאן דבריו בקיצור

(וראה בשו"ת שמע שלמה לראשון לציון הרב שלמה משה עמאר שליט"א חלק א' סימן ה' מה שכתב ליישב לפי זה דברי המשנה ברורה סימן שיט' ס"ק סב' וס"ק סו' )

הכל תלוי בתוצאה של הדבר הנברר

וכוונתו דאם מטרת הברירה בכלי המדובר היא כדי להביא לתוצאה יותר טובה בדבר הנברר מאילו היה עושה כן ביד , יש להחשיב זאת לברירה בכלי. 

אולם אם מבחינת תוצאת הברירה אין הבדל בין ביד או בכלי , אף שהכלי משמש לנוחות יותר ומזרז את הפעולה , מכל מקום אין זה ברירה בכלי

הבהרה לגבי כלים שמיוחדים למלאכת בורר

וכאן המקום להדגיש, שפשוט שאין דבריו אמורים בכלים שכל עצם מטרתם נועד אך ורק למעשי ברירה, כגון נפה וכברה, דבכלים אלו אפילו אם יכול לברור ביד יש איסור מהתורה לברור בהם כיון שכל עצם מטרתם נועד לפעולת ברירה. וכל הנידון הוא בכלים שעצם מטרתם לא נועד לברירה כלל וכגון כף ומזלג וסכין שהינם כלי אכילה אלא שכעת עושה עמם פעולה שיש מקום להסתפק בה אם היא פעולת הכשר אכילה או פעולה של ברירה ועל זה כתב האגרות משה את חילוקו שיש פעמים שיהיה הדבר אסור או מותר וכנ"ל.

( ועיין חזון עובדיה שבת  שחלק על האגרות משה דכיון שהם כלי אכילה אין נכנס בהם שם בורר בכלי  כלל)

וכעת נבוא לנידונינו.

כי פעולת ההכאה בכף על גבי הרימון מבלי להכניס את הרימון למכשיר אלא לאוחזו ביד ולהכות עליו בכף  אינה פעולה שנותנת תוצאה יותר טובה מאילו היה מכה ביד אלא רק מזרזת את הוצאת הגרעינים במהירות ובקלות

ולכן אם ירצה לעשות כן בשבת בכף אין חשש

אולם אם ירצה להכניס את הרימון למכשיר המיכני הנ"ל ולהכות בכף בזה יש לאסור משום בורר בכלי כיון שהגורם לברירה הוא א' ההכאה בכף ב' הכלי שמחזיק את הרימון כדי שיוכלו להכות עליו
והן אמת שיכל לעשות זאת בידו מעל מקום עצם המכשיר לא נועד לאכילה ככף ומזלג אלא נועד למלאכה זו בלבד ולכן חשיב בורר בכלי ואסור וכנ"ל

מסקנה: אין להשתמש במכשיר הזה בחג או בשבת. אולם מותר להחזיק הרימון ביד ולהכות עליו בכף.

בברכה

אלון בן שבת

שתף עם חברים

שתף עם חברים

תורמים לכתר תורה ושומרים על הטהרה

תוכן עניינים

מאמרים נוספים

בעניין כשרות טבק לנרגילה בפסח

ציבור שקראו בספר תורה בשבת או בחול ומצאו פסול בספר תורה היאך יש לנהוג

צליית כבד במחבת

בענין אמירת הריני מוחל וסולח למי שמן הדין מותר שלא לסלוח לו

לתת מעות זכר למחצית השקל לחזן

פרוכת עם ציורים בבית הכנסת

ההילולא

של רבי יצחק אבוחצירא

ההילולא הגדולה שתתקיים השנה ברוב פאר והדר.
אל תפספסו!

להשתתפות בהילולא חייגו- 058-648-9827

העלון השבועי

מבית כתר תורה- בו תקבלו כל שבוע מאמרים נפלאים מפרשת השבוע, הלכה למעשה בענייני השעה, סיפורים מקורות חייהם של גדולי ספרד ועוד. תוכלו גם להקדיש את העלון לזכות יקיריכם.