לתת מעות זכר למחצית השקל לחזן

שאלה

מי שהוא משמש חזן בבית כנסת בקביעות במשך כל השנה, אלא שמחמת חוסר הכנסות שיש לבית הכנסת, שכרו זעום ביותר, וכעת בהגיע חג הפורים רוצה הגבאי ליתן לו מה שנתרם לבית הכנסת ממעות שניתנו "זכר למחצית השקל" האם מותר לו לקבל שכרו ממעות הללו?

תשובה

כתב שולחן ערוך סימן תרצד סעיף ב' אין משנים מעות פורים לצדקה אחרת. (מעות פורים אין זה מחצית השקל או מתנות לאביונים, אלא צדקה שנותנים הציבור לגבאים ביום הפורים למטרה מסויימת)

דברי הבאר היטב בשם המשאת בנימין

וכתב על זה הבאר היטב ס"ק ב' דבמקום שנוהגים לתת המעות מחצית השקל לחזן אין איסור בדבר, דכל הנותן אדעתא דמנהג נותן וכתב שמקורו הוא משו"ת משאת בנימין סימן נד'

וכתב עוד בשם המגן אברהם שעל כל פנים אין יוצאים בזה ידי חובת מתנות לאביונים.

אם החזן בעצמו עני

ובמשנה ברורה ס"ק ז' הוסיף בשם המחצית השקל דאפילו אם החזן בעצמו עני, אין יוצאים ידי מתנות לאביונים כיון דהוא בכלל שכירות החזן הוי ליה פורע חובו במתנות לאביונים.

ולפי"ז יכול החזן ליקח ממעות מחצית השקל אלא שאין הנותן יוצא ידי חובת זכר למחצית השקל שנועדה בעיקרה לתלמידי חכמים או לעניים.

דעת השער תשובה בשם המשאת בנימין

אולם בשערי תשובה חלק על זה בתוקף מאחר והמעיין בדברי המשאת בנימין יראה שלא דיבר כלל וכלל על זכר למחצית השקל אלא דיבר על מעות פורים וכתב שם שאף שאין לשנות כלל מעות פורים לדבר אחר, היינו דוקא באופן שגבו במפורש לצורך עניי העיר, או אפילו לא גבו במפורש לצורך עניי העיר, אלא שמנהג אותה העיר לחלק לעניי העיר שאז ודאי כל הנותן, על דעת לחלק לעניי העיר הוא נותן, ובאופן כזה אכן אין לשנות המעות לדבר אחר, אבל באותן המקומות שכבר נהגו ליתן מעות פורים הכל לחזן אין אני רואה שום איסור בדבר, כיון שכל הנותן באותן המקומות נותן על דעת המנהג שנותנים לחזן ולא לעניים.

המנהג בזמנינו

ולפי זה בזמנינו אין שום מנהג לגבות כסף בפורים על דעת ליתנו לחזן בהסכמת הקהל, ולכן אין היתר לגבאי צדקה לתת לחזן תשלום שכרו ממעות הללו, וכבר הבאתי להמשנה ברורה שאפילו אם החזן עני אין ליתן לו ממעות הללו כיון שנוטל מהם בתורת שכר פעולתו ולא בתורת צדקה.

אם החזן עני ומקבל המעות לא בתורת שכרו על החזנות

אולם יש לומר שאם אכן החזן עני ויקבל ממעות הללו בלי שום קשר לשכרו, והגבאי יתן לו שכרו מושלם ממעות אחרים, בכהאי גוונא יוכל ליטול ממחצית השקל ומתנות לאביונים כשאר העניים ולא יגרע חלקו בשביל.שהוא חזן באותו המקום.

שיעור זכר למחצית השקל שנת תשפד'

ואסיים בשיעור זכר למחצית השקל בזאת השנה שנת תשפד' על פי הוראת מרן הרב יצחק יוסף שליט"א שהוא 29 ש"ח שהרי ידוע שזכר למחצית השקל הוא שלשה מטבעות כסף טהור מזוקק שהם שלשה דירהם ומטבע הדירהם הוא בין 2.5 ל-3 גרם, ושווי הכסף טהור לגרם כיום פלוס המע"מ הוא 29 ש"ח לנפש. ( עיין חזון עובדיה פסח דיני ליל הסדר עמוד עג הערה ח' בשם קונטרס רביעית הלוג שהוכיח במישור דוודאי אין השיעור יותר מ-3 גרם ושאין לשער לפי 3.2 גרם כהגר"ח נאה, ועיין עוד בישכיל עבדי להגאון הרב עובדיה הדאיה זצ"ל שדעתו לשער במחצית השקל לפי 2.5 גרם ועל כל פנים השיעור נע בין 2.5 גרם ל-3 גרם וכן דעת הראש"ליצחקיוסףשליט"א כפי שכתב בכמה וכמה מקומות)

נשים וילדים במחצית השקל

ולכתחילה אף הנשים וילדים קטנים צריכים ליתן בעבורם ואפילו מעוברת בעד הוולד, ועל כל פנים מי שקשה לו ליתן עבור כולם יוכל ליתן בעבורם שלשה מטבעות של חצאי שקלים (כמבואר ברמ"א) או אפילו חצי שקל אחד בלבד (כמו שכתב בכף החיים)

למי נותנים מחצית השקל?

ומצווה מן המובחר לתת מעות הללו לטובת אברכים העוסקים בתורה יומם ולילה וכמו שכתב כן מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בחזון עובדיה פורים עמוד קה' בשם הגר"ח פלאג'י ועוד.

ללמוד מעט קודם הסעודה

והנה ידוע מה שכתב הרמ"א סימן תרצה סעיף ב' "טוב לעסוק מעט בתורה קודם שיתחיל הסעודה, וסמך לדבר ליהודים היתה אורה ושמחה, אורה זו תורה". ובחזון עובדיה עמוד קפא' הוסיף דהואיל והכל טרודים בסעודת פורים ובשאר המצות של היום, יש ללמוד תורה שהיא קיום העולם, שאם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי.

ואביא כאן מעשה מהאדמו"ר ר' מנחם מנדל מקוצק שאמר פעם לחסידיו, על חתנו הגאון רבי אברהם מסוכטשוב, בעל אבני נזר, שפעם אירע ביום פורים שכל העולם היו עסוקים בזמן אחד בסעודת פורים ושאר מצות היום, ובדיוק באותה שעה ישב אביו של האבני נזר ועסק בתורה, ונעשה רעש גדול בשמים, כי אלמלא הוא היה כל העולם נמצא באותה שעה ללא תורה, ולכן נתנו לו מן השמים נשמה גדולה בדמותו של הגאון אבני נזר שהאיר את העולם בתורתו הקדושה ( חזון עובדיה שם בשם ספר סיפורי חסידים מועדים עמוד רמב' )

ותהלות לאל יתברך זכינו מזה כמה שנים לעשות ביום הפורים כולל אברכים ובו לומדים כמה עשרות אברכים כן ירבו ומקבלים מילגה מכובדת ממה שנתרם ממעות הללו בו ביום,

ופשוט שכל מי שתמוך בדבר הזה מהמעות שיפריש זכר למחצית השקל ראוי הוא שיראה בניו ובני בניו זרע קודש, ונתינה זאת היא מצוה מן המובחר, ורב שכרו הצפון לו לעולם הבא.

בברכה
אלון בן שבת

לתרומות לזכר למחצית השקל לטובת כולל יום פורים היכנסו לקישור הבא

https://ketertora.co.il/half-the-shekel/

שתף עם חברים

שתף עם חברים

תורמים לכתר תורה ושומרים על הטהרה

תוכן עניינים

מאמרים נוספים

מכירת רכב AS IS בהלכה

לחמם חלה מעל סיר בשרי, האם היא בשרית?

בעניין אשה שעובדת בטלמרקטינג  

בעניין ביטול קבלת הנהגה טובה שקיבל בלא אמירת בלי נדר

העלאת שכירות באמצע תקופת השכירות

הזיק חפץ שיש עליו ביטוח אם צריך לשלם

ההילולא

של רבי יצחק אבוחצירא

ההילולא הגדולה שתתקיים השנה ברוב פאר והדר.
אל תפספסו!

להשתתפות בהילולא חייגו- 058-648-9827

העלון השבועי

מבית כתר תורה- בו תקבלו כל שבוע מאמרים נפלאים מפרשת השבוע, הלכה למעשה בענייני השעה, סיפורים מקורות חייהם של גדולי ספרד ועוד. תוכלו גם להקדיש את העלון לזכות יקיריכם.