שאלה בעניין ניתוח דליות האשך (וריקוצלה) לבחור רווק

תמונה יגאל אלון
הרב יגאל אלון

שאלה

לכבוד האברך היקר והנעלה ר' נתנאל בוחניק נר"ו.
נשאלתי מכבודו על בחור אחד מתלמידך אשר גילו אצלו דליות אשך (ורידי אשך מורחבים = וריקוצלה) אשר עקב הפרעה זו קיים סיכוי גבוהה שיהיו לבחור זה בעיות פוריות, והרופא אמר שהוא צריך לעבור בדיקת זרע בשביל להחליט אם יבוצע בו ניתוח של צימצום וסגירת דליות האשך.

תשובה

תשובה:

לפני שאענה לך על דבר זה אקדים רקע קצר מה זה וריקוצלה ? ומה ההשלכות לאדם הסובל מהפרעה זו ?

וריקוצלה או איך שהפרעה זו מכונה בעברית דליות האשך הם מהגורמים העיקרים לליקויים בפוריות הגבר, מכיון שבעיה זו נובעת מורידים מורחבים של האשכים ואז העדר ניקוז דם בורידים המורחבים מעלה את הטמפרטורה של האשכים ופוגם בתהליך ייצור תאי הזרע, ואז יש בעיית פריון,

ישנם כיום מספר דרכי טיפול לתיקון הפרעה זו, ישנם רופאים שממליצים על קשירה כירורגית של דליות האשך ומצירים אותם או חסימתן, וישנה דרך נוספת של פתרון הבעיה זו דהיינו עושים כעין צינטור לורידי האשך שבו מחדירים צנטר דרך הוריד במפשעה ומזרימים דרך צינורית זו חומר מיוחד הנותן שקיפות למחשב לדעת היכן בדיוק האיזור בו הוריד רחב, ואז מחדירים קפיצים כעין סלילים שמטרתם לתקן את הוריד [יצויין ויודגש כבר כעת שבאוכלוסיה הבוגרת הכללית של הגברים בגיל 50 ומעלה שברובם למרות היותם בעלי דליות אשך (וריקוצלה) אין הם לוקים בפוריותם] עכ"פ היום רוב ככל הרופאים ממליצים על ניתוח הקשירה הזה וע"י כך מתקנים את הוריקוצלה.

הוצע לתלמידך שעוד בטרם יעבור ניתוח וריקוצלה עליו לערוך בדיקת זרע , ונשאלתי האם מותר לעשות בדיקה זו? , שכן חומרת איסור של שז"ל , המובא בגמ' נדה (יג.) אמר ר' יוחנן כל המוציא שז"ל חייב מיתה שנאמר ורע בעיני ה' אשר עשה וימת גם אותו, ר' יצחק ור' אמי אמרי כאילו שופך דמים וכו'

וכ"כ הרמב"ם (איסו"ב פכ"א הי"ח) ובסמ"ג (לאוין קכו)
ובטשו"ע (אבהע"ז כג -א ב) וכן בזוהר (פרשת וישב ובפרשת ויחי) נכתב ע"ז דברים חמורים ביותר.

והנה ראיתי בשו"ת חדוות יעקב (מייזליש, פיעטרקוב תרס"ג, תניינא אבהע"ז סי' קי) שהתיר את הוצאת שז"ל לצורך בדיקה מהטעם שהבדיקה היא לצורך רפואי, ולכן אין בזה בעיה של הוצאה לבטלה, וראייתו מהגמ' ביבמות (עו.) שאומרת שלח ליה רבא בריה דרבה לרב יוסף ילמדנו רבינו היכי עבדינן? א"ל מייתינן נהמא חמימא דשערי ומנחינן ליה אבי פוקרי ומקרי,

ורש"י פי' שם שמניחים את הלחם שעורים החם על נקב בית הרעי ומחמת חמימותו הוא נקרי, הגמ' מציעה שם עוד פתרונות כגון שמעבירין מולו בגדי צבעונין של אשה ואז כביכול הוא מהרהר בבגד זה ונקרי, בפשטות ,לכאורה לפי דברי הגמ' הזו מכיון שהוא לא מוציא ביד אלא ע"י הערמה אז יהיה מותר, וכ"כ היש"ש כאן (פ"ח מיבמות סי' ט"ו).

וגאון ישראל מרן הגרש"ז אויערבאך (דבריו הובאו בנשמת אברהם מהדור ה ג על אבהע"ז ח"ג סי' כג עמוד רלח) ביאר את כוונת היש"ש שאין כוונתו לאסור לגמרי אף אם אי אפשר בעניין אחר , שהרי דקדק וכתב "היכי עבדינן דמייתי ליה לידי בדיקה לכתחילה" ונתכוין לומר בכך דלכתחילה צריכים לעשות באופן הקל ביותר וכדמוכח מהגמ' ששאלו שם "אטו כו"ע יעקב אבינו" כל , ומר דמשום כך עדיף טפי ע"י הסתכלות בבגדי צבעונין. וכן הבין בספר ישרש יעקב (דרימר, לבוב תרכ"ג, על מסכת יבמות דף עו) את דברי היש"ש ,

לא זו אלא אף זו , יעויין בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ט סי' נא פרק ב אות יד) שהביא בשם ספר חיי נפש " ח( א דף פד ) שכותב ששאל את החזו"א על אברך שעברו שנתיים אחר חתונתו והרופאים ציוו עליו להוציא זרעו לבדיקה והשיב: שאם הבדיקה נחוצה אז מותר [אגב אורחא זה לא כדברי שו"ת מנחת יצחק ח"ג סי' קח שנוטה להצריך שיעברו עשר שנים]

זאת ועוד, מהסוגיה ביבמות הנ"ל משמע שמותר לבצע בדיקה זו גם לרווק , שהרי מדובר שם במי שרוצה לבדוק את עצמו בכדי להינשא לא , א שבדיקה זו צריכה להיות בדרך עקיפה ולא בידיים . והביא הרב חדוות יעקב שכן העלה בשו"ת שאילת יעב"ץ (עמדין, לעמברג תרמ"ד, ח"א סי' מג) להתיר איסור זה לצורך, גם בשו"ת אחיעזר (ח"ג סי' כד אות ד ) הסתמך השאילת יעב"ץ וכתב כך כללו של דבר שיש לסמוך על דברי שו"ת יעב"ץ שכתב דהיכא שאי אפשר בגרמא אזי אפשר לעשות גם בידיים .
וכן העלה בשו"ת שבט סופר (טירנא תרצ"ח , אבהע"ז סי' א) וכן העלה בשו"ת משפטי עוזיאל (אבהע"ז קמא סי' מב)

אמנם לא אכחד שהגאון האגר"מ ( אבהע"ז ח"א סי' ע וח"ב סי' טז וח"ג סי' יד) אוסר בידיים , כמו כן ראיתי באוצה"פ (סי' כג סעיף א) שהובאו חבילי פוסקים שאוסרים בידיים ולמעשה כמו שכתבנו שודאי לכתחילה אם אפשר שלא בידיים יעשו , אבל היכא דאי אפשר יעשו בידיים

זאת ועוד, ראיתי בקובץ אסיא במאמרו של הרב דייכובסקי שליט"א ב קובץ אסיא (חוברת סז ,סח – שבט תשס"א , כרך יז חוברת ג-ד) שכותב בדיקת הזרע לפני ניתוח וריקוצלה היא תחילתו של תהליך שנועד לריפוי , כך שבדיקה זו היא תחילת רפואתו .

והוסיף עוד הרב דייכובסקי שוריקוצלה היא מחלה המתבטאת לא רק בהפרעת פריון אלא גם בהגבלה פיזית , כגון : הרמת משאות כבדים [בצבא מורדים "פרופי ל" לחולי וריקוצלה ולא בגלל עניין של פריון ] ולכן ניתן להגדיר זאת כסכנת איבר ,

והמונח של סכנת איבר לגבי שבת הוא לא רק אם האיבר יפסיק לתפקד , אלא אם הוא לא יתפקד בצורה רגילה כמו אצל כל אדם עדיין זה נקרא סכנת איבר. (כמ"ש בקצות השלחן סי' קלח ו , בבדי השלחן בסוף הערה יח)

פתרון נוסף מצאתי שאם הרופא יסכים ישאב לו זרע דרך האשך עצמו ולא יצטרך להגיע לנידון שדיברנו עליו - הוצאה ביד,

סימוכין לכך מצאתי בשו"ת מנחת יצחק (וויס, ח"ג סי קח אות ז) שהתיר לאחד שלא זכה להיבנות והרופאים אומרים צריך לבדוק את זרעו בכדי למצוא לו תרופה וישנה דרך לקחת מרקמת האשך הפנימית והרב מנחת יצחק דן שם האם בהוצאת זרע מהאשך יש בזה הוצאת שז"ל והביא ראיה משו"ת האמרי אש (חיו"ד סי' סט ) שכתב שם באיש שעוד בטרם הוא מתקשה מיד יוצא זרעו והעלה שם הרב שכל שאינו ראוי להוליד אינו מוזהר מן התורה באיסור השחת"ז ומכוח זה העלה המנחת יצחק שע"י שאיבת זרע מהאשך אין בזה משום השחת"ז .

ודלא כמ"ש הרב דייכובסקי במאמרו שציין שבדיקה מהאשך היא בעדיפות אחרונה בגלל סכנת פגיעה בפוריות עתידית או אולי בעיה של פצוע דכא בבדיקה לא זהירה . ואפשר עוד להתווכח על דבריו ואכמ"ל .

וזאת תורת העולה הלכה למעשה שלכתחילה עדיף שיהיה שאיבה דרך האשך אבל אם אי אפשר מכל סיבה שהיא אזי יש מקום להתיר לו להוציא זרעו בידיו .

בברכה

יגאל אלון

לא מוצא תשובה? שאל אותנו

אפשר לשאול גם כאן:

שתף עם חברים

תורמים לכתר תורה ושומרים על הטהרה

שאלות נוספות

שלום לכבוד הרב לגבי טבעת בשם נובה רינג איך יש לנהוג בכל הקשור לטהרה

חציצה

אשה בעלת טבעת למניעת הריון בשם נובה רינג איך תנהג לגבי הפסק טהרה וז' נקיים וטבילה
8 (1)
הרב אלון בן שבת

סתימה זמנית חציצה

חציצה

שלום לכבוד הרב עשיתי טיפול שורש ראשוני ובין הטיפול הראשון לשני הרופא עשה לי סתימה זמנית בשן והתור הבא הוא עוד כשלשה שבועות, האם זה חוצץ בטבילה?
8 (1)
הרב אלון בן שבת

הפרדת גרעיני הרימון בראש השנה בכף או במכשיר

ראש השנה

שאלה בליל ראש השנה לוקחים רימון ואומרים שנהיה מלאים מצוות כרימון. וכעת ניתן לרכוש מכשיר מכני אשר בו מנחים חצי רימון ויש לו בית קיבול תחתיו לקבל הגרעינים , ומין כיפה מסיליקון מונחת מעל חצי הרימון שעליה יש להכות בכף והכאה זו מפרידה את הגרעינים מהקלי...

אשה שאינה מוצאת בזמן המלחמה מישהי שתשלים לה את הלק ג'ל בציפורניים ויש לה ליל טבילה

חציצה

שלום יש לי לק ג'ל בציפורניים שעשיתי לפני כמה זמן וכעת כשהציפרון גדלה נותר חלק מהציפורן שהוא לא מושלם ואין עליו לק ג'ל ובגלל המצב הקשה ששורר בארץ מחמת המלחמה הקשה שיש בדרום איני מוצאת מישהי שיכולה להשלים לי את הציפורן , האם אני יכולה לטבול כך?
8 (1)
הרב אלון בן שבת

הפסק טהרה במגבון או נייר טואלט

הפסק טהרה

שלום לרב אני נמצאת היום בעבודה עד מאוחר, ואני צריכה לעשות בדיקת יום ראשון לשבעה נקיים אך אין לי עד בדיקה, מה עלי לעשות?
8 (1)
הרב אלון בן שבת

לטפטף טיפות אף לאשה

הרחקות

רציתי לשאול לגבי אשתי שהיא כרגע עדיין בספירת שבעה נקיים, והיא צריכה לרפואתה לטפטף לה טיפות אף, האם מותר לי ( לבעל ) לטפטף לה ולעזור לה בזה?  
8 (1)
הרב אלון בן שבת

העלון השבועי

מבית כתר תורה- בו תקבלו כל שבוע מאמרים נפלאים מפרשת השבוע, הלכה למעשה בענייני השעה, סיפורים מקורות חייהם של גדולי ספרד ועוד. תוכלו גם להקדיש את העלון לזכות יקיריכם.